Ako sa stať klientom

ZMLUVNÝ KLIENT

Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých u poistencov nad 18 rokov veku a/alebo v gynekologickej ambulancii u poistenkýň od 15 rokov veku sa stávate  zmluvným klientom neštátnej polikliniky PRO BIOS.

Klient je pri uzatvorení vyššie uvedenej dohody povinný preukázať, že Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s predchádzajúcim poskytovateľom zanikla.

Podľa § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Podľa § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti sa Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti  uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

Klientovi, ktorý sa stane zmluvným klientom neštátnej polikliniky PRO BIOS a je verejne zdravotne poistený v SR, prípadne je zdravotne poistený v inom členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, je poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na základe vlastného rozhodnutia si môže klient zvoliť nadštandardný systém pri poskytovaní všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, za ktorý klient uhrádza nadštandardné poplatky.

 

SAMOPLATCA

Samoplatca je klient, ktorý si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradí sám. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť si klient hradí sám v prípade, že:

  • nie je verejne zdravotne poistený v SR a nie je ani zdravotne poistený v inom členskom štáte Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • sú mu na vlastnú žiadosť poskytnuté v rámci zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia alebo
  • sú mu poskytnuté v rámci zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony, ktoré síce sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ale o ich poskytnutie za plnú úhradu sám preukázateľne požiadal.

Ceny za vyšetrenia a ošetrenia klienta - samoplatcu sú uvedené v Cenníku samoplatcu.

 

ZMLUVNÝ KLIENT
SAMOPLATCA

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.