Články

Osteoporóza

Osteoporóza bola známe a závažné ochorenie už v minulosti, avšak predlžovanie ľudského veku, neadekvátna životospráva a diéta ako aj ďaľšie civilizačné faktory spôsobujú prudký vzostup jej výskytu. Na celom svete sa venuje tejto problematike intenzívna pozornosť a vykonávajú sa opatrenia zamerané najmä na prevenciu. Následky osteoporózy – zlomeniny - dramaticky zhoršujú kvalitu života ľuďom, ktorí sa dožívajú vyššieho veku.

Osteoporóza bola známe a závažné ochorenie už v minulosti, avšak predlžovanie ľudského veku, neadekvátna životospráva a diéta ako aj ďaľšie civilizačné faktory spôsobujú prudký vzostup jej výskytu. Na celom svete sa venuje tejto problematike intenzívna pozornosť a vykonávajú sa opatrenia zamerané najmä na prevenciu. Následky osteoporózy – zlomeniny - dramaticky zhoršujú kvalitu života ľuďom, ktorí sa dožívajú vyššieho veku.


Kosť je metabolicky aktívny orgán, v ktorom prebieha počas života neustála prestavba - stará kostná hmota sa odbúrava a nahrádza ju nová. Vrchol kostnej hmoty sa dosahuje v období 25 až 35 rokov a po krátkom období rovnovážneho stavu (3 - 7 rokov) nastáva prevaha odbúravania nad novotvorbou s následným poklesom kostnej hustoty a možným vznikom osteoporózy, ktorá postihuje rovnako mužov aj ženy. U mužov je však menej častá, nakoľko muži dosahujú vyššiu maximálnu kostnú hustotu v mladosti, odbúravanie kostnej hmoty v priebehu starnutia je u nich pomalšie a majú kratšiu strednú dĺžku života. U žien úbytok kostnej hmoty začína najmenej o 10 rokov skôr a je rýchlejší ako u mužov, najmä pri absencii pohlavných hormónov (v menopauze). Osteoporóza je záludná tým, že prebieha bez príznakov často aj desiatky rokov, pričom ťažkosti nie sú typické (najčastejšie sa jedná o bolesti krížov). Osteoporózu podľa príčiny vzniku rozdeľujeme na


  • * primárnu( pomenopauzálna, senilná)
  • * sekundárnu( spôsobená známym ochorením)

Prítomnosť rizikových faktorov alebo kombinácia viacerých rizikových faktorov výrazne zvyšuje riziko osteoporózy a zlomenín. Sú dve skupiny rizikových faktorov.

l. Neovplyvniteľné – genetická predispozícia, vek, pohlavie (biela rasa, výskyt osteoporózy v rodine, gracilný vzrast, obdobie puberty, tehotenstva, kojenia a menopauzy u žien, muži nad 70 rokov).

2. Ovplyvniteľné - životný štýl (fyzická aktivita, prívod vápnika v potrave, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu a čiernej kávy), liečivá (glukortikoidy, antikonvulzíva, antikoakulanciá), chronické ochorenia (krvné, obličkové, endokrinné, zápalové reumatické, tráviaceho traktu). Kombinácia viacerých uvedených rizikových faktorov výrazne zvyšuje riziko osteoporózy a zlomenín.

V diagnostike osteoporózy sa využívajú metódy rádiologické a denzitometrické. Rádiologická diagnostika osteoporózy a osteopénie podľa RTG snímkov je veľmi častá u starších pacientov, ale RTG zmeny sú zistiteľné až po strate 20 - 40 % minerálnych látok. Základným vyšetrením pre posúdenie hustoty (denzity) kostnej hmoty je denzitometrické vyšetrenie ( osteodenzitometria), ktorá môže byť rontgenová (SXA, DXA) alebo ultrazvuková. Prístroje automaticky vyhodnocujú namerané hodnoty hustoty (T – skóre) a numericky vyhodnocujú hustotu kostí v g/cm2 (BMD- bone mineral density). Na základe usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie boli prijaté diagnostické smernice pre interpretáciu výsledkov meraní.

T skóre
od 1 do –1 normálne hodnoty
od –1 do –2,5 osteopénia
od –2,5 nižšie osteoporóza

Základom vyšetrenia je včasná diagnostika osteoporózy a identifikácia žien s najvyšším rizikom zlomenín. Hodnoty namerané pri ultrazvukovom vyšetrení sú vhodné na predpovedanie rizika zlomenín a deformácií stavcov u pomenopauzálnych žien. Ultrazvukové meranie v oblasti pätovej kosti patrí k moderným metódam, vyšetrenie je krátke a nebolestivé a pre pacienta nepredstavuje záťaž ionizujúcim žiarením, podáva viac informácií o mechanickej odolnosti kosti. Je to ideálna metóda pre vyhľadávanie pacienta s osteoporózou. Prevencia osteoporózy je veľmi dôležitá, pretože žiadna liečba plne neobnoví stratenú kostnú hmotu. Preventívne opatrenia zahŕňajú pravidelné cvičenia na posilnenie kostí, pohybovú aktivitu (chôdzu, tanec, tenis a iné) v kombinácii s adekvátnym denným prívodom vápnika a vitamínu D, úpravou životosprávy (redukcia príjmu alkoholu a kávy, nefajčenie). Prevencia by mala začať už v mladom veku. Jej cieľom je zaistenie maxima kostnej hmoty v detstve a dospievaní a jej udržanie v dospelosti.

Niet pochýb o tom, že kvalitnú kostru musíme budovať kvalitnou výživou a správnym pohybovým režimom od najútlejšieho veku. Je to prioritná úloha pre rodinu i spoločnosť. Len kostra so správnym zložením a dostatočnou kvalitou môže neskôr prekonávať úbytok svojej masy bez rizika prechodu do osteoporózy. Kľúč k rozsiahlemu problému osteoporózy leží v správnych preventívnych opatreniach a včasnému zisteniu rizika osteoporotickej zlomeniny vyšetrením hustoty kostnej hmoty, ktoré môžu byť účinnejšie ako samotná liečba.

Vaše meno*:
Vaša e-mailová adresa*:
Otázka*:
 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.