Ambulancie

Kardiologická ambulancia

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, Bratislava - Ružinov, 821 09

Tel.: +421 2 55 56 45 68

Kardiologická ambulancia vykonáva:

  • Komplexné kardiologické vyšetrenie vrátane perkutorického a auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu
  • Elektrokardiografické vyšetrenie 12 zvodmi (EKG)
  • Ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG)
  • EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG)
  • Tlakový Holter (24-hodinové monitorovanie krvného tlaku)
  • Echokardiografické vyšetrenie srdca − ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev dvojrozmerným spôsobom s pomocou farebného Dopplera
  • Doplňujúce vyšetrenia v prípade potreby diagnostického doriešenia zisteného patologického nálezu: monitorovanie EKG alebo krvného tlaku počas 24 hodín, stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom
  • Individuálne vyhodnotenie celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu starostlivosti o zdravie

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Objednávanie
Ako nás nájdete

Kardiológia

Kardiológia je samostatný špecializačný odbor, náplňou ktorého je epidemiológia kardiovaskulárnych chorôb, primárna a sekundárna prevencia, diagnostika, prognostická stratifikácia a liečba ochorení kardiovaskulárneho systému, znalecká a posudková činnosť, dispenzarizácia závažných kardiovaskulárnych ochorení. Pre efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto odbore a jeho rozvoj je nevyhnutné vedenie registrov odborne a spoločensky dôležitých nozologických jednotiek.

 

EKG vyšetrenie

EKG je jednoduché, úplne nebolestivé vyšetrenie, ktoré poskytuje prehľad o elektrickej aktivite Vášho srdca. Každý srdcový sťah je sprevádzaný vznikom slabého elektrického napätia, ktoré sa šíri až na povrch Vášho tela, kde ho možno snímať pomocou elektród, pripevnených na Vašich končatinách a hrudníku. Výsledkom zapísaným na papieri alebo zobrazeným na obrazovke je Elektrokardiografické krivka. Tú zhodnotí lekár a posúdi funkciu Vášho srdca.

 

Ergometrické vyšetrenie (záťažové EKG)

Ergometria je vyšetrovacia metóda, ktorá nadväzuje na základné EKG vyšetrenie. Umožní nám sledovať prácu Vášho srdca pri záťaži, a tiež reakciu krvného tlaku na záťaž. Bicyklový ergometer je prístroj, ktorý sa skladá z rotopedu a EKG meracieho zariadenia. V priebehu vyšetrení lekár sleduje pocity vyšetrovaného, ​​tepovú frekvenciu, EKG krivku a krvný tlak pri rôznych stupňoch záťaže.

Prístroj sníma Vašu EKG krivku a tepovú frekvenciu pomocou elektród pripevnených na povrch Vášho tela. Rovnako ako u pokojového EKG snímame elektrické potenciály zo srdca a získané informácie EKG prístroj po zosilnení spracováva a zapisuje v podobe krivky na obrazovku a na papier. Na zázname pátrame po zmenách, ktoré na EKG urobenom v pokoji nie sú viditeľné. Skúsený lekár môže pri hodnotení celého vyšetrenia odhaliť skryté ochorenie Vášho srdca a určiť jeho príčinu, najmä ak sa jedná o chorobu vencovitých tepien.

POUČENIE KLIENTA TU>


EKG Holter (24-hodinové monitorovanie EKG)

Vyšetrenie Holterovým monitoringom umožňuje sledovať elektrickú aktivitu Vášho srdca kontinuálne po celý deň a noc, najmä teda v priebehu obvyklých denných aktivít. Je nevyhnutné pre vyhľadávanie nepravidelností srdcovej činnosti (arytmie), aj pre hodnotenie úspešnosti ich liečby, aj pre vyhľadávanie pacientov s ochorením vencovitých tepien (podobne ako ergometrické vyšetrenie). Aj keď počítačový program „prečíta" EKG záznam, konečné zhodnotenie opäť patrí do rúk lekára - kardiológa.


Tlakový Holter (24-hodinové monitorovanie krvného tlaku)

Prístroj automaticky meria Váš tlak v lekárom nastavených intervaloch. Konečné výsledky sú hodnotené lekárom špecialistom. Ten ich zároveň porovná s Vašimi údajmi o denných aktivitách a zistí, či je Váš tlak krvi vo dne i v noci normálny, alebo zvýšený. Ak už bola pre vysoký krvný tlak zahájená liečba, možno zistiť, či je primeraná.

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.