Špeciálne služby

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávame lekárske (vstupné, preventívne, výstupné) prehliadky vo vzťahu k práci, ak ide o práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, zamestnanca a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis.

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamenáva výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie a vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. Posudok odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a kópiu posudku doručí lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dopyty na komplexný výkon pracovnej zdravotnej služby (hygienická a medicínska časť) v Bratislave a okolí môžete posielať na e-mail: marketing@probios.sk

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Označenie

Faktory pracovného prostredia

Odborné vyšetrenia

Cena /osoba

LP1

administratíva, manuálna práca

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

35 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP2

zvýšená psychická záťaž

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

95 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

vyšetrenie psychickej záťaže

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP3

práca so zobrazovacími jednotkami, referenční vodiči

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

55 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, vyšetrenie farbocitu pri hodnotení spôsobilosti vedenia motorového vozidla)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP4

riziko hluku

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

60 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

audiometrické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP5

riziko prachu

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

65 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

RTG hrudníka, spirometrické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP6

riziko vibrácií

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

55 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

neurologické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP7

riziko karcinogénov

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

65 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, OK v stolici, Bi celkový, GMT), na základe indikácie lekára: PSA /CA 125 (nie je zahrnuté v cene)

USG vyšetrenie brušných orgánov, RTG hrudníka

USG vyšetrenie prsníkov - na základe indikácie lekára - 20 EUR (nie je zahrnuté v cene)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP8

práca vo výškach

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

125 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG, neurologické vyšetrenie,

ORL vyšetrenie

kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, stanovenie objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšet. predného segmentu oka, vyšet. šošovky biomikroskopicky, vyšet. očného pozadia, zmeranie vnútroočného tlaku, perimeter)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP9

práca v noci

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

65 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

základné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrak. ostrosti, objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom, vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom)

EKG vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP10

práca s bremenami

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

45 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetrenie

ortopedické vyšetrenie, resp. FBLR - na základe indikácie lekára - 20 EUR (nie je zahrnuté v cene)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP11

vodič z povolania

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

145 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetrenie, psychologické vyšetrenie

kompletné očné vyšetrenie (vyš. zrak. ostrosti, stanov. objekt. refrakcie automat. refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyš. pred. segmentu oka, vyš. šošovky biomikroskopicky, vyš. očného pozadia, zmeranie vnútroočn. tlaku, vyšetrenie farbocitu, perimeter)

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP12

vyšetrenie na zbrojný preukaz

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

165 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz)

EKG vyšetrenie

kompletné očné vyšetrenie (vyšetrenie zrakovej ostrosti, stanovenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom v mydriáze - po medikamentóznom rozšírení zreničiek, vyšetrenie predného segmentu oka, vyšetrenie šošovky biomikroskopicky, vyšetrenie očného pozadia, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie farbocitu)

psychologické vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP13

práca s chemickými látkami

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

45 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, Bi celkový, GMT, urea)

toxikologické vyšetrenie - nie je zahrnuté v cene - závisí od typu chemickej látky

EKG vyšetrenie

záverečné zhodnotenie (lekárska správa s event. odporučením ďalších vyšetrení)

LP14

práca v infekčnom prostredí

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

55 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, Bi celkový),

mikrobiologické vyšetrenie podľa typu pracoviska - nie je zahrnuté v cene

EKG vyšetrenie

RTG hrudníka

očkovanie - nie je zahrnuté v cene - závisí od očkovacej vakcíny (napr. chrípka, hepatitída A - B)

LP15

vydanie zdravotného preukazu

základné vyšetrenie (anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné fyzikálne vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií vrátane zraku, orientačné neurologické a ortopedické vyšetrenie, moč chem.)

65 EUR

laboratórne vyšetrenia (základný biochemický skríning a krvný obraz, mikrobiologické vyšetrenie: TR, TT, TN)

RTG hrudníka

 


 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.