Ambulancie

Všeobecný lekár pre dospelých I.

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, Bratislava - Ružinov, 821 09

Tel.: +421 2 5556 6138

Lekár: MUDr. Otrusiníková Blanka

Zdravotná sestra: Adamcová Ivana

Ordinačné hodiny nájdete TU

Určený rozsah zdravotného obvodu:

 • Jarabinková
 • Klincová (novostavby Klincová - Mraziarenská)
 • Mliekarenská
 • Prievozská (všetky čísla okrem 17 - 27, 41, 49)
 • Mierová (nepárne č. 1 - 53, 77 - 99)
 • Miletičova (nepárne č. 21 - 71, od č. 45 vyššie)
 • Ružová dolina
 • Stará Prievozská

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých vykonáva:

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • očkovanie   
 • dispenzarizácia chronicky chorého klienta
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG...)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného pasu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia s výsledkami vyšetrení, nálezmi od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia

AKO SA STAŤ NAŠÍM KLIENTOM


Objednávanie
Ako nás nájdete

Všeobecné lekárstvo

Je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality.


Náplňou odboru je

 • zabezpečiť prvý kontakt občana s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zabezpečiť rovnosť k voľnému a neobmedzenému prístupu občana k všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • rozhodnúť o spôsobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti vo vlastnej kompetencii, sprostredkovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda „gatekeeping“ a triediacu funkciu,
 • zabezpečiť integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej kontinuitu a dostupnosť po časovej osi života osoby,
 • zabezpečiť poskytovanie komplexnej a kontinuálnej zdravotnej starostlivosti dospelým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy či náboženstva,
 • zabezpečiť manažment zdravotnej starostlivosti osoby,
 • zabezpečiť kvalitu a efektivitu celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.


Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“) pri rozhodovaní zohľadňuje všetky kategórie problémov súvisiacich so zdravím, so zreteľom na sociálno-ekonomické faktory a na prostredie, v ktorom osoba žije a pracuje.

Odbor má multidisciplinárny charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré sú výsledkom použitia špecifických metód práce a poznatky jednotlivých medicínskych odborov v záujme komplexnej zdravotnej starostlivosti o osobu.

Je najbližšie osobám v zmysle miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti. Nezastupiteľná je úloha všeobecného lekára ako dôverníka a poradcu osoby v krízových situáciách nielen v odbornej zdravotníckej problematike, ale aj v komplexe spoločenských i osobných problémov.


Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.