Zdravotná starostlivosť

PODMIENKY A PRAVIDLÁ

Zdravotnícke zariadenie PRO BIOS poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť:

1)   všeobecnú - pre dospelých

2)   špecializovanú - gynekologickú

3)   špecializovanú inú - v odborných ambulanciách


Zdravotná starostlivosť je hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta /klienta (ďalej len klient)  z verejného zdravotného poistenia v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami vykonávajúcimi verejné zdravotné poistenie na území SR.


PODMIENKY

  • Všeobecná zdravotná starostlivosť je viazaná na uzavretie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekármi ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.
  • Špecializovaná zdravotná starostlivosť je viazaná na uzavretie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekármi gynekologickej ambulancie.
  • Špecializovaná iná zdravotná starostlivosť sa poskytuje od 01. 04. 2013 len na odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu. Povinnosť odporúčacích lístkov sa nevzťahuje na návštevu psychiatra, kožného a zubného lekára, gynekológa a očného lekára, ak si pacient príde dať predpísať okuliare. Odporúčanie všeobecného lekára smerom k špecialistovi sa nevyžaduje ani do 24 hodín od vzniku úrazu či náhleho zhoršenia zdravotného stavu. 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika môže poskytovať zdravotné výkony a nezdravotnícke služby na základe slobodnej vôle a žiadosti klienta za jeho úhradu. Klient je vopred informovaný, že zdravotná starostlivosť, o ktorú požiadal, sa má hradiť na základe verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ poskytnutie zdravotnej starostlivosti nepodmieňuje úhradou klienta a úhradu ani nepožaduje.  

Celoročný poplatok hradí klient na jeden zmluvný rok vopred. Pod pojmom prvý zmluvný rok sa rozumie časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom zaplatenia celoročného poplatku a končí sa posledným dňom rovnomenného mesiaca v nasledujúcom roku. Pre nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej zdravotnej starostlivosti v ďalšom zmluvnom roku sa môže klient rozhodnúť (a súčasne zaň uhradiť celoročný poplatok) najneskôr do posledného dňa zmluvného roka. Nový zmluvný rok začína plynúť od nasledujúceho dňa (prvý deň v mesiaci) po skončení predchádzajúceho zmluvného roka. Klient, ktorý má u nás zakúpený celoročný poplatok a chce si ho bez prerušenia predĺžiť na ďalšie obdobie, získava automaticky nárok na zvýhodnenú cenu pre verných klientov. Zľavu pre verných klientov nie je možné kombinovať s inými zľavami.

 

Príklad automatického nároku na zvýhodnenú cenu pre verného klienta: Dňa 12. 07. 2012 si klient zaplatil celoročný poplatok CP vo výške 200 € (jeho prvý zmluvný rok trvá od 12. 07. 2012 - 31. 07. 2013). Na nasledujúci zmluvný rok si tento klient môže automaticky zaplatiť zvýhodnený celoročný poplatok vo výške 180 € najneskôr do 31. 07. 2013 (jeho nový zmluvný rok bude trvať od 01. 08. 2013 - 31. 07. 2014).   

Ak klient neuhradí celoročný poplatok najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho zmluvného roka, môže si zakúpiť celoročný poplatok bez nároku na zľavu pre verných klientov alebo si môže zvoliť nadštandardný systém pri jednotlivom poskytnutí zdravotnej starostlivosti, za ktorý hradí poplatky podľa cenníka nadštandardu.


CELOROČNÉ POPLATKY

Celoročný poplatok môže klient uhradiť až po uzavretí Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom pre dospelých, resp. gynekológom neštátnej polikliniky PRO BIOS:

  • osobne v hotovosti alebo bankovou kartou na centrálnej karte v Ružovej doline 21, Bratislava alebo
  • bankovým prevodom na účet neštátnej polikliniky PRO BIOS (IBAN: SK9209000000000011442795, variabilný symbol = časť rodného čísla klienta pred lomítkom, do poznámky uveďte meno a priezvisko klienta a skrátený názov uhradeného programu, napr. CP, CP1, CPR1...)

V prípade, že sa klient rozhodne v priebehu zmluvného roka odstúpiť od uzavretej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekárom neštátnej polikliniky PRO BIOS, odstupujúcemu klientovi nevzniká nárok na vrátenie zaplateného celoročného poplatku ani jeho pomernej časti.


OBJEDNÁVANIE

Objednávanie na vyšetrenia: v pracovné dni od 7:00 do 20:00 h osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Zrušenie termínu: PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika môže požadovať sankčný poplatok za rezervovaný a nevyužitý čas ošetrujúceho lekára vo výške 10 EUR od klienta, ktorý sa na objednané vyšetrenie nedostaví a vopred sa neodhlási (minimálne 24 hodín pred dohodnutým termínom).


OBJEDNÁVANIE

 

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

POPLATKY HRADENÉ KLIENTOM

Poplatky za služby sú uvedené v „Cenníku zdravotnej starostlivosti“ spoločnosti PRO BIOS spol. s r. o. neštátna poliklinika.

 

Zdravotná starostlivosť

Špeciálne služby

Články

DERMATOSKOPICKÉ VYŠETRENIE NÉVOV

Podobne ako ženy  absolvujú preventívne gynekologické a muži po 50-tke urologické kontroly, vhodné je i  každoročné dermatologické vyšetrenie znamienok.