- akútne ošetrenia

- vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)

- diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení

- tvorba liečebného plánu

- pravidelné preventívne prehliadky

- odbery materiálu na hematologické, biochemické, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia

- infúzna liečba

- očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia)

- dispenzarizácia chronicky chorého pacienta

- vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu a zbrojného pasu

- vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopnosti

- vydávanie lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie

- konzultácia výsledkov vyšetrení ako aj telefonická a elektronická konzultácia

 

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých zabezpečujeme pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti služby komplexného manažmentu klienta. Každý poistenec má nárok na preventívne vyšetrenie podľa zákona. V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pacient hradí poplatky za zdravotnícke výkony nehradené zdravotnými poisťovňami a služby komplexného manažmentu pacienta.