CENOVÚ PONUKU, ZAŠLEME NA VYŽIADANIE

Dohľad na pracovným prostredím v rámci výkonu Pracovnej zdravotnej služby.

Zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (pracovná zdravotná služba)

Podľa ust. § 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov posúdenie zdravotného rizika z expozície

faktorom práce a pracovného prostredia. Posúdenie zdravotného rizika realizuje pracovná zdravotná služba.

Pracovná zdravotná služba:

A - hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,

B - zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,

C - hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,          navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

D - vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

E - podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

F - poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri

   -  plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z              hľadiska ochrany zdravia,

   -  ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú            používať, 

   -  ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

G - zúčastňuje sa na

    - vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových                  zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

    - činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu, 

    - rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,

    - organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,

    - organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie        prvej pomoci podľa osobitného predpisu,

    - zabezpečovaní rekondičného pobytu,

H - spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie,psychológie práce a ergonómii.