- komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, ich včasnú a správnu diagnostiku, liečbu a určenie prognózy

Interné vyšetrenie sa vykonáva ako preventívne vyšetrenie, ale aj ako predoperačné vyšetrenie, ktoré
vykonáva lekár špecialista – internista, ktorý komplexne zhodnotí stav organizmu vyšetrovaného a
charakter prípadného zdravotného postihnutia všetkých vnútorných systémov. Interný nález môžu
podporiť vhodne zvolené zobrazovacie vyšetrovacie metódy. Všetky zhromaždené údaje pomáhajú
pri určení diagnózy a pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.
 
Príprava na vyšetrenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, pri odbere krvi je však nutné prísť nalačno. Celé interné vyšetrenie trvá približne 30 až 40 minút.

 

Interné vyšetrenie zahŕňa:
1. Odber anamnézy
Po príchode do ambulancie sa lekár opýta pacienta, aké má zdravotné problémy a ako
tieto zdravotné problémy vznikli. Orientačne posúdi stav vedomia vyšetrovaného
a jeho schopnosť orientovať sa. Ďalšími cielenými otázkami lekár zistí ochorenia v rodine, osobný,
pracovný a sociálny život vyšetrovaného, opýta sa na prípadné alergie, užívané lieky a všetky
prekonané ochorenia. Správne odobraná anamnéza je polovičnou cestou na správne určenie
diagnózy vyšetrovaného.

2. Fyzikálne vyšetrenie
Lekár vyzve vyšetrovaného, aby si odložil oblečenie a zmeria vyšetrovanému tlak a pulz.
Hmatom, počúvaním, pohľadom a poklepaním vyšetrí vyšetrujúci lekár celé telo
vyšetrovaného. Fyzikálne vyšetrenie ukáže odchýlky vo veľkosti, stavbe alebo funkčnosti vnútorných
orgánov vyšetrovaného, ich viditeľné alebo hmatné zväčšenia a bolestivosť na dotyk môže byť
signálom prebiehajúceho zápalu alebo nádoru. Poklepom je možné upresniť hranice orgánov
a získať informácie o ich štruktúre. Počúvaním srdca, veľkých ciev, pľúc a pohybov čriev
(peristaltiky) ukáže šelesty, zmeny v dýchaní alebo poruchy posúvania potravy v tráviacom
systéme. Vyšetrenie cez konečník (per rectum) môže odhaliť krvácanie do tráviaceho
systému, brušný alebo panvový zápal a zväčšenie prostaty.

3. Laboratórne vyšetrenie
Po fyzikálnom vyšetrení vyšetrujúci lekár natočí EKG a vykoná odber vzorky krvi.
Vyšetrovaný si sám odoberie vzorku moču, prípadne stolice, vzorky slín, výtery z telesných
dutín a podobne. Všetky získané vzorky sú odoslané na biochemický, hematologický a
mikrobiologický rozbor do laboratórií. Biochemické laboratórne vyšetrenie ukáže odchýlky od
normálnych koncentrácií iónov, enzýmov a produktov metabolizmu. Hematologické vyšetrenie
informuje o zložení krvi a množstve krvných buniek. Mikrobiologické vyšetrenie a jeho rozbor odhalí
pôvodcov infekcie.

Záver interného vyšetrenia
Interné vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného, po jeho skončení nasledujú ďalšie
diagnostické a liečebné postupy. Vyšetrujúci lekár môže vyšetrovanému odporučiť niektoré
zobrazovacie vyšetrovacie metódy (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopia). V prípade
závažnejších ochorení je možné vyšetrovaného poslať na hospitalizáciu alebo nasadiť účinnú
liečbu. Po ukončení interného vyšetrenia pacient dostane lekársku správu s odporúčaniami lekára.