Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov kontaktného formulára a infolinky 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás prvoradé a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi dali informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

V prípade, že Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@probios.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.probios.sk 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, ktorej adresujete svoju správu prostredníctvom kontaktného formulára na stránke na www.probios.sk, prostredníctvom emailovej adresy objednavanie@probios.sk a prostredníctvom infolinky +421903719767 a +42155566134.

Ide o spoločnosť:

1. PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31392946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8750/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese info@probios.sk

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje uvedené vo Vašej správe, žiadosti alebo ich prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, teda na účel vybavenia Vašej požiadavky alebo spracovania informácie, ktorú takouto formou podávate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na Vašu žiadosť boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú

- administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami,

- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, najmä spoločnosti, ktorá spravuje vyššie uvedené komunikačné kanály, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nebude vykonaný.

Po akú dobu budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu vybavenia Vašej požiadavky, resp. po dobu kým trvajú jeho oprávnené záujmy.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V spoločnosti PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika sú nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov tak, aby zaisťili, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.